محدوده ی حضور ما در
محدوده ی حضور ما در
ایران، تهران
لوگو
تماس با ما
تماس با ما
09123623734

بیمه نامه      

بیمه نامه سندی است که توسط شرکت بیمه به درخواست بیمه گذار برای پوشش خطراتی که موردنظر است در مقابل پرداخت حق بیمه صادرمی گردد. بنابراین بیمه، قراردادی است که به موجب آن بیمه گر متعهد می گردد درازای دریافت وجه یا حق بیمه از بیمه گذار یا ذی نفع کالای موضوع بیمه رادر مقابل وعوع حوادث احتمالی بیه نموده و خسارت یا غرامت او را به میزان مبلغ  بیمه شده درمدت معینی جبران نماید.

بیمه نامه حاوی اطلاعت زیر است:

 • شماره بیمه نامه
 • تاریخ صدور
 • محل صدور
 • مشخصات کالای بیمه شده
 • شماره و تاریخ پروفرما
 • شماره اعتبار اسنادی
 • مبدأ بارگیری
 • مقصد تخلیه کالا
 • نوع بسته بندی
 • وسیله حمل
 • و.....