محدوده ی حضور ما در
محدوده ی حضور ما در
ایران، تهران
لوگو
تماس  با ما
تماس با ما
09123623734

وکالت نامه

وکالت نامه سندی است که به موجب آن شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی تحت عنوان موکل اختیارات خاصی را به شخص یا اشخاص دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی تحت عنوان وکیل واگذارنماید.

وکالت نامه به مدرکی اطلاق می گردد که صاحب کالا به موجب آن برای نماینده خود یا به یک حق العمل کار( ترخیص کار) اختیار ترخیص کالا از گمرک را بدهد این مدرک باید رسمی، ثبتی و کتبی باشد. بنابراین درمواردی که مراجعه کننده به گمرک غیرازفردی که به عنوان صاحب کالا تلقی می گردد باشد باید وکالت نامه رسمی وثبتی ارائه نماید مگراینکه صاحب کالا سازمان دولتی و یا سازمان های وابسته به دولت باشد که دراین مواقع معرفی نامه رسمی سازمان یا سازمان های وابسته به دولت با امضاء مجاز، جهت ارائه به گمرک کافی می باشد.

دروکالت نامه می بایست موارد زیر درج شود:

  • تاریخ صدور و شماره ثبت دردفتر رسمی
  • مهرو امضاء مجاز دفترخانه
  • اطلاعات سجلی و آدرس محل اقامت یا کارموکل
  • اطلاعات سجلی و آدرس وکیل
  • محدوده و مورد وکالت
  • مدت اعتباروکالت نامه
  • و....